Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

  

Introductie

 

dsm-firmenich bouwt een nieuw, duurzaam hoofdkantoor in Maastricht. dsm-firmenich heeft duurzaamheid volledig verankerd in het bedrijf en realiseert in nauwe samenwerking met vastgoedontwikkelaars Edge en 3W real estate een nieuw, innovatief en inspirerend hoofdkantoor dat volledig ‘Paris-Proof’ is. Het kantoor in Maastricht zal bestaan uit twee gebouwen – een al bestaand historisch monument dat geheel wordt gerenoveerd en daarmee nieuwe leven ingeblazen wordt en een nieuw deel. Door het oude met het nieuwe te verbinden, weerspiegelt het kantoor zowel de historische wortels van het bedrijf en het moderne, inclusieve, innovatieve karakter van dsm-firmenich in Voeding, Gezondheid & Beauty. Het wordt een inspirerende, gezonde en open plek die op een stijlvolle manier onderdeel uitmaakt van de omgeving en de gemeenschap en een moderne, gezonde werkomgeving is voor medewerkers en bezoekers waar welzijn en duurzaamheid centraal staan.

Waarom deze ontwikkeling


dsm-firmenich is een Zwitsers-Nederlands bedrijf, beursgenoteerd op Euronext Amsterdam, met activiteiten in bijna 60 landen en meer dan €12 miljard omzet. Met een divers, wereldwijd team van bijna 30,000 werknemers, brengt ze vooruitgang tot leven, elke dag, overal en voor miljarden mensen. Het hoofdkantoor in Maastricht moet een visuele vertaling worden van de cultuur van dsm-firmenich en een onderbouwing van de hybride manier van werken van het bedrijf in een clubhuisachtige omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Het rijksmonument wordt omgevormd, en voldoet samen met de rest van het complex volledig aan de klimaateisen van Parijs. Met een slim ontwerp en een geraffineerde constructie wordt het nieuw te bouwen kantoordeel energieneutraal en voldoet het aan de hoogste duurzaamheidsclassificatie, BREEAM Outstanding, die wordt toegekend aan milieuvriendelijke gebouwen die het welzijn van de gebruikers bevorderen. Daarnaast gaan open ruimtes, een natuurlijk design en een dakterras deel uitmaken van de herontwikkeling van de twee gebouwen en worden oude elementen op natuurlijke wijze gecombineerd met nieuwe. Het kantoor wordt een plek waar medewerkers en bezoekers hybride kunnen werken, waar welzijn centraal staat en waar mensen in een gezonde en duurzame omgeving samenkomen en samenwerken.

Wat betekent dit voor de omgeving?


Met het nieuwe hoofdkantoor wil dsm-firmenich in positieve zin bijdragen aan de ontwikkeling van de directe omgeving. Het gebouw krijgt een geheel eigentijdse uitstraling waarin transparantie, licht en ruimte centraal staan. Omwonenden kijken niet meer uit op de dichte wanden van de voormalige bioscoop, maar op een gebouw dat aan alle zijden aantrekkelijk oogt. Bezoekers en werknemers worden gestimuleerd zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen. In de ondergrondse parkeervoorziening wordt een deel ingericht als fietsparkeerplek, onder meer voor e-bikes.  Bij alle parkeerplaatsen voor auto’s (86) komt een laadpaal. 

Download de bouwapp


Scan onderstaande codes om de bouwapp te downloaden voor Android of iOS.

Wat merken buurtbewoners gedurende de bouwperiode?

 

De renovatie en nieuwbouw is in september 2022 gestart met de sloop van een voormalige bioscoop waardoor er plaats komt voor het nieuw te bouwen kantoordeel en het strippen van het oude monument, een Ambachtsschool uit de 19de eeuw. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de nieuwbouw en de restauratie van het monument. Medio 2023 beginnen de afbouwwerkzaamheden. Het nieuwe kantoor wordt begin 2024 opgeleverd. 

Vragen en antwoorden

 

Over


dsm-firmenich voelt zich sterk verbonden met Limburg en hecht er grote waarde aan dat een van de twee hoofdkantoren in de regio Zuid-Limburg is gevestigd, waar een deel van de wortels van het bedrijf liggen. Het nieuwe hoofdkantoor van dsm-firmenich in Maastricht is voor het bedrijf meer dan alleen een nieuw gebouw: het wordt een inspirerende, gezonde en open plek die op een stijlvolle manier onderdeel uitmaakt van de omgeving en de gemeenschap. Deze unieke locatie is gevestigd midden in een levendige, stedelijke omgeving in het centrum van Maastricht (Wyck), vlakbij het treinstation, hotels en andere voorzieningen. Het nieuwe, duale hoofdkantoor in Maastricht zal integraal deel uitmaken van dsm-firmenich’s wereldwijde netwerk van bedrijfs- en R&D hoofdkantoren, regionale hoofdkantoren, (thuis)kantoren en productielocaties.

Het gebouw


Beide krijgen de functie kantoor. Het gedeelte boven de parkeergarage (oude bioscoop) wordt een atrium voor ontvangst, ontmoeting en er komt een bedrijfsrestaurant. Daaraan vast komt een kantoorvleugel met flexibele werkplekken. In het monument komen met name vergader- en overlegruimten.

De gemeente Maastricht hecht belang aan een duurzaam gebouw waarbij het erfgoed en beeldbepalende stadsgezicht wordt gerespecteerd.

Aan de Sint Maartenslaan en Antoon Lipkensstraat zal de gevellijn niet noemenswaardig verschuiven (circa 0,7 meter bij Antoon Lipkensstraat). Aan de Wilhelminasingel zal de gevellijn 1,5 tot 5 meter naar buiten schuiven ten opzichte van de huidige situatie. Aan de Turennestraat zal de gevellijn ter plaatse van de hoek met de Antoon Lipkensstraat ca. 10,5 meter naar buiten schuiven ten opzichte van de huidige situatie omdat hier ook wordt gebouwd boven het gedeelte van de parkeergarage dat nu niet is bebouwd. De afstand tot de woningen aan de Turennestraat is dan nog circa 17 meter.

Aan de zijde van de Turennestraat maken we een terras met tuin bij de aansluiting met de Ambachtsschool. Hierdoor schuift de gevellijn naar binnen. De afstand tot de woningen aan de Turrenestraat bedraagt daar circa 40 meter.

Daarnaast ontstaat er ook meer openbare ruimte aan de Turennestraat aangezien het plan is om het huidige hekwerk te hergebruiken en te verplaatsen richting het kantoorgebouw met circa 8 meter.

Het gebouw krijgt bovengronds 3 bouwlagen met daarin kantoor en een 4de dichte bouwlaag die dienst zal doen als technische ruimte.

De 3 nieuwe bouwlagen die voor het kantoor op de parkeergarage worden gerealiseerd, zijn vanaf de stoep gemeten circa 12 meter hoog. Hierboven zit nog een ingepakte techniekruimte van circa 3,6 meter hoog. Deze ruimte is minder zichtbaar vanaf de straat omdat dit volume terug ligt ten opzichte van de gevellijn. In de huidige (oude) situatie heeft de bioscoop een hoogte variërend vanaf de stoep van circa 10 tot 12,5 meter.

Er is een bezonningsstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat ondanks de vergroting van het bouwvolume de schaduw niet noemenswaardig wordt vergroot en de hoeveelheid daglicht bij de omliggende gebouwen nagenoeg niet verandert.

Duurzaamheid


Het kantoorpand wordt energieneutraal. dsm-firmenich past in het ontwerp en bij de bouw de hoogste duurzaamheidsnormen (BREEAM Outstanding) toe bij de nieuwbouw en renovatie. dsm-firmenich streeft ernaar om het gehele gebouw ‘Paris proof’ te maken. Dat betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Daarnaast wordt het nieuwe kantoor gebouwd met het hoogste welzijn van de gebruikers voor ogen, een WELL Platinum certificering.

In verband met de hoge energieambitie, worden er ook in het monument duurzaamheidsmaatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld aanvullende achterzet-ramen en het isoleren van vloeren, muren en dak aan de binnenzijde.

Er wordt uitgegaan van een laag temperatuursysteem door een lucht – koude warmtepomp systeem dat voorzien is van zonnepanelen op het dak en geïntegreerd in de gevel.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is hemelwaterafvoer direct te laten infiltreren in de grindlagen van de onderliggende bodem. Indien dit niet mogelijk is, zal het hemelwater regulier afgevoerd worden via het gemeentelijke rioolstelsel zoals in huidige situatie.

We streven er naar om meer CO2 uitstoot te reduceren dan volgens wet- en regelgeving noodzakelijk is. Het gebouw wordt gasloos en krijgt daarnaast energiezuinige installaties. Er komen zonnepanelen om de energie die het gebouw verbruikt zelf op te wekken. Dat betekent dat het gebouw energieneutraal zal zijn. Naast bouwkundige aspecten wordt ook gekeken naar andere maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen. Denk hierbij aan stimulering van duurzame mobiliteit (fiets, OV, elektrische auto’s, etc.).

Parkeren & verkeer


De voorzieningen opgenomen in de planvorming voldoen ruim aan de geldende normering welke wordt gesteld aan de betreffende nieuwe functie en locatie. Daarnaast maakt dsm-firmenich zich sterk voor duurzame mobiliteit. Zo stimuleert dsm-firmenich medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

Door het wegvallen van de bioscoop(functie) is er een beduidend lagere parkeerdruk in de wijk. De 86 parkeerplaatsen voldoen ruim aan de geldende parkeernorm voor een kantoor.

De inschatting van dsm-firmenich is dat de 86 parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers voldoende zullen zijn. Mocht blijken dat er onvoldoende plek is, dan zal dsm-firmenich uitwijken naar de nabijgelegen parkeergarages/ P+R locaties om de parkeerdruk in de wijk te verlichten.

dsm-firmenich stimuleert medewerkers bovendien om duurzaam te reizen, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer  of de fiets.

De in- en uitrit van de parkeergarage blijft op de huidige locatie, aan de Turennestraat.

Aan de Turennestraat komt ook een los- en laadplek. De inpandige fietsenstalling is te bereiken via de hoek Antoonlipkensstraat/ Turennestraat.

De bedoeling is een laad- en losstrook voor goederen in te richten aan de Turennestraat. Voor personen is een ‘drop-off’ plaats voorzien op de hoek Sint Maartenslaan/ Wilhelminasingel.

Voor beide vindt er overleg plaats met de gemeente Maastricht.

Er is een los- en laadplek voorzien aan de Turennestraat. Door het opschuiven van het bestaande gietijzeren hekwerk wordt de stoep ca. 10 meter breder. Hierdoor kan een deel van de bestaande stoep gebruikt worden voor de realisatie van deze los- en laadplek. Zo wordt de voetgangersstroom op de stoep en de overige verkeersstromen op de weg niet geblokkeerd. Toeleveringen kunnen zo veilig plaatsvinden.

In afstemming met de gemeente Maastricht wordt een sloop- en bouwveiligheidsplan opgesteld. Hierin worden aanrijroutes en inrichting van de bouwplaats uitgewerkt. Als stoepen of fietspaden niet toegankelijk kunnen blijven, zullen verkeersmaatregelen worden uitgewerkt om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen.

Buitenruimte

Het monument (het oude schoolgebouw) en de parkeerkeergarage blijven behouden. Daarnaast is het plan om het gietijzeren hekwerk aan de Turennestraat te hergebruiken

Aan de zijde Wilhelminasingel komt meer groen, een zitgelegenheid en een trappenpartij. Zo ontstaat er een aantrekkelijke voorruimte.

Daarnaast komt er aan de zijde Turennestraat een extra brede stoep doordat we het gietijzeren hekwerk ca. 8 meter opschuiven. Hierdoor kan een deel van de bestaande stoep heringericht worden als laad- en losplaats.

Om een laad- en losplaats aan de Turennestraat te realiseren, zijn twee bomen gekapt. Tevens zijn de bomen onderzocht door een onafhankelijk boomdeskundige en bleken van mindere kwaliteit. Er is gekozen voor de boom direct ten noorden van de inrit van de parkeergarage en een boom direct daarnaast. Hiervoor zijn vergunningen aangevraagd en verleend. Er wordt een nieuwe boom bij de hoofdentree aan de Wilhelminasingel geplaatst en een nieuwe boom aan de Turennestraat.

We willen buurtbewoners informeren over de kap van 4 bomen in de Turennestraat op 17 februariaanstaande. De werkzaamheden starten in de ochtend en de inschatting is dat deze voor de middag zijn afgerond. Er is door de gemeente een inrichtingsplan van het openbare gebied rondom het gebouw gemaakt met daarin de aanleg van groen en nieuwe bestrating van de voetpaden.

Gezien de staat van de 4 bomen aan de West/zijde van de Turennestraat worden deze vervangen in het herinrichtingsplan van de gemeente.

Er komen 5 nieuwe bomen in de Turennestraat en 1 nieuwe boom in de Antoon Lipkensstraat. Er is onderzoek verricht naar de staat van de bomen en er zijn vergunningen aangevraagd en verleend. Tijdens de werkzaamheden zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn in de Turennestraat en kan er mogelijk op enkele momenten beperkter de Turennestraat in of uitgereden worden.

De bouw


Het streven is de bouwwerkzaamheden eind 2023 gereed te hebben zodat de oplevering en ingebruikname begin 2024 kan plaatsvinden.

Helaas kan er niet gesloopt of gebouwd worden zonder dat dit soms overlast veroorzaakt. Overlast zal zo veel mogelijk worden voorkomen. Bijvoorbeeld door bij de sloopwerkzaamheden op locatie te demonteren en elders te verwerken. En bij de bouwwerkzaamheden elders te prefabriceren en op locatie te monteren.

Werkzaamheden vinden plaats binnen de in wet- en regelgeving voorgeschreven venstertijden (maandag-zaterdag 07.00-19.00u). Hiervan kan afgeweken worden als we een onderbouwde ontheffing aanvragen. Uiteraard stellen we alles in het werk om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Voor aanvang van de werkzaamheden neemt de aannemer eventueel aanwezige schade bij belendende woningen op. Hierdoor kan bij schade duidelijk worden vastgesteld of deze al aanwezig was voor aanvang van de werkzaamheden of niet. Was deze nog niet aanwezig dan herstelt de aannemer de schade.

Meer informatie


Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen voor de meest actuele status kijken op deze website. Ook worden bij behoefte informatieavonden georganiseerd.

Tevens zal voorafgaand en tijdens de sloop en de bouw door de aannemer met de omwonenden over de werkzaamheden worden gecommuniceerd.

We staan altijd open voor suggesties en kijken graag of het mogelijk is deze te verwerken. U kunt suggesties delen via het emailadres: info@dsm-firmenichmaastricht.nl

Vragen gesteld tijdens de bewonersavonden

Deze mogelijkheid bestaat. Zo nodig zullen buurtbewoners hierover tijdig worden
geïnformeerd.

Gedurende het bouwproces wordt gewerkt volgens het just-on-time principe, waarbij
producten worden aangeleverd zodra ze ook daadwerkelijk nodig zijn. Hierdoor wordt
opslag in de directe omgeving van de bouwplaats tot een minimum beperkt.

Als de sloop plaatsvindt, zorgen we dat omwonenden een brief ontvangen waarin een
telefoonnummer staat dat u kunt bellen. Wie het aanspreekpunt is, weten we nu nog niet.
Ook zal er op regelmatige basis een inloopuurtje zijn in de buurt. Zodra we hier meer over
weten, informeren we u met een brief of via de website.

Het nieuwe dsm-firmenich hoofdkantoor is voorzien van 24-uurs camerabewaking.

Mede door 24-uurs camerabewaking en gebruik van geschikte materialen wordt
geprobeerd vandalisme zo veel mogelijk te voorkomen.

De bestaande bomen en planten blijven, met uitzondering van een boom aan de Turennestraat. Hier wordt ruimte gemaakt voor een laad- en losplek direct naast de inrit van de parkeergarage. De boom past het minst bij de grotere bomen aan de Turennestraat. De kapvergunning is inmiddels aangevraagd en verleend. Hiervoor in de plaats wordt een  nieuwe boom geplant naast de entree van het nieuwe gebouw.

De bestaande bomen en planten blijven, met uitzondering van een boom aan de Turennestraat. Hier wordt ruimte gemaakt voor een laad- en losplek direct naast de inrit van de parkeergarage. De boom past het minst bij de grotere bomen aan de Turennestraat. De kapvergunning is inmiddels aangevraagd en verleend. Hiervoor in de plaats wordt een  nieuwe boom geplant naast de entree van het nieuwe gebouw.

Andere mogelijkheden waren een studentenhuis of appartementencomplex. Daar zijn enkele plannen voor geweest. Echter, de gemeente vond dit op deze locatie geen goede ontwikkeling en heeft daarom gewacht op een beter plan.

De transformator wordt inpandig geplaatst in een ruimte die dusdanig wordt geïsoleerd dat deze voldoet aan de normen die hieraan gesteld worden en daarmee geen geluidsoverlast creërt. Hetzelfde geldt voor de installaties die op het dak komen om ervoor te zorgen dat de omgeving geen overlast ervaart. De RUD controleert dit.

Het bankje staat op gemeentegrond en wordt meegenomen in de verdere planvorming omtrent de openbare ruimte rondom de kruising aan de Wilhelminasingel.

Als duurzaam bedrijf stimuleert DSM medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of fiets. Vandaar de inpandige fietsenkelder met oplaadpunten voor werknemers met een elektrische fiets. Verder bestaat de mogelijkheid parkeerplaatsen bij te huren in parkeergarages of P&R in de buurt.

Deze getallen worden momenteel getoetst door de afdeling mobiliteit van de gemeente Maastricht.

Er zal aangestuurd worden op een aanrijroute via de Wilhelminasingel. Dit heeft gedurende het komende proces integrale aandacht, ook met het oog op de reconstructie van de kruising en de stationsomgeving.

Er wordt een lichtplan voor het gebouw ontwikkeld. Dit plan moet bijdragen aan een prettige, veilige omgeving, zowel overdag als ‘s avonds.

Dit zal eerst moeten worden besproken en besloten in de gemeenteraad. Het wordt in ieder geval door de gemeente meegenomen in het beleid en de omgevingsvisie over het gehele gebied.

Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van warmte-koude opslag in de bodem, maar de eerste resultaten hiervan maken duidelijk dat deze haalbaarheid als zeer klein wordt geacht. Daarom gaan we vooralsnog uit van de oorspronkelijke oplossing. Echter, er zullen nog boringen worden gedaan om te bevestigen of het echt niet mogelijk is. Met betrekking tot het geluid: er zal een techniekruimte op het dak worden gebouwd die zo geïsoleerd is dat het geluid geen storende factor zou moeten zijn.

Heien is letterlijk het in grond stampen van een heipaal om door middel van de kracht van de slag, de paal de grond in te persen.

Bij boren wordt grond naar boven getransporteerd om het ontstane gat vervolgens op te vullen met beton. Hier komen geen trillingen uit voort zoals bij heien. Aangezien gebouwd wordt op de fundering van de bestaande parkeergarage en gezien de materialisatie van de bodem is dit hier de beste optie. Verder zal de aannemer voorafgaand aan deze werkzaamheden desgewenst een nulmeting houden, waarbij bestaande schade wordt opgenomen. U ontvangt hierover een brief. Zo kunnen we, als u zou aangeven dat er schade is ontstaan door de werkzaamheden, gemakkelijk vaststellen of dit inderdaad zo is. Zo ja, dan zal de aannemer de schade herstellen.

dsm-firmenich vindt het belangrijk om onderdeel te zijn van de buurt en waarde toe te voegen aan zijn omgeving. We denken graag mee waar we kunnen, om de leefomgeving verder te verbeteren.

 

Heeft u vragen?

Vul onderstaand contactformulier in en neem direct contact met ons op.

    Betrokken partijen

    Als vernieuwers in voeding, gezondheid en beauty, ontwikkelt, produceert en combineert dsm-firmenich vitale voedingsstoffen, smaken en geuren om de groeiende wereldbevolking te laten floreren. Met ons uitgebreide aanbod aan oplossingen, op basis van natuurlijke en hernieuwbare ingrediënten en onze gerenommeerde wetenschappelijke en technologische capaciteiten, werken wij aan wat we collectief nodig hebben, wat consumenten willen en wat duurzaam is voor de aarde. dsm-firmenich is een Zwitsers-Nederlands bedrijf, beursgenoteerd op Euronext Amsterdam, met activiteiten in bijna 60 landen en meer dan €12 miljard omzet. Met een divers, wereldwijd team van bijna 30,000 werknemers, brengen wij vooruitgang tot leven, elke dag, overal en voor miljarden mensen. www.dsm-firmenich.com

    3W real estate is een creatieve ontwikkelaar die zich bezighoudt met de ontwikkeling en realisatie van aantrekkelijke plekken binnen stedelijke ruimten waar mensen graag wonen, verblijven, werken en ontmoeten. Gedurende haar bestaan heeft 3W real estate een groot trackrecord opgebouwd met projecten door heel Nederland. Als ontwikkelaar staat 3W mede aan het roer bij de ontwikkeling van het nieuwe DSM-Hoofdkantoor te Maastricht.

    Edge is een ontwikkelaar van superieure gebouwen die een actieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mens en milieu. Ons team streeft ernaar om de bebouwde omgeving groener, slimmer en gezonder te maken. Edge is actief in Amsterdam, Berlijn, Hamburg en Londen.